Vedtægter for Skovlund Børnehus

Vedtægter for Privatinstitutionen Skovlund Børnehus§ 1. Privatinstitutionens navn er "Skovlund Børnehus".
Med adressen: Nørremarken 9, Skovlund
6823 Ansager.


Institutionen oprettes i henhold til dagtilbudsloven § 20.


§ 2. Børnehusets formål er at virke som dagtilbud til børn i alderen 0 - 7 år.


§ 3. Børnehusets overordnede ledelse udøves af en forældre valgt bestyrelse, mens den
daglige ledelse og drift varetages af en af bestyrelsen ansat leder.


§ 4. Børnehusets hæfter med sin kapital for alle institutionens påhvilende
gældsforpligtelser efter dansk rets almindelige regler.


Til at forpligte børnehuset overfor tredjemand, kræves underskrift af bestyrelsens
formand i forening med et bestyrelsesmedlem.


Bestyrelsen kan meddele prokura til en enkelt person. Beslutningen herom skal
indføres i Bestyrelsens forhandlingsprotokol.


§ 5. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af og blandt forældrekredsen på en
ordinære generalforsamling,


Valget gælder for 2 år, og der afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer hvert lige/ulige
år, En af de 5 medlemmer kan være uden for forældrekredsen, og blot have en
særlig interesse i Skovlund Børnehus. Denne vælges af forældrekredsen.
Hvert år vælges samtidig 2 suppleanter.


Genvalg kan ske. Bestyrelsesmedlemmer sidder i deres periode ud, uanset at de
ikke længere har børn i børnehuset. Ved fraflytning fra området træder
suppleanterne dog ind.


§6. Bestyrelsen påser, at børnehusets administrative og økonomiske anliggender
varetages under hensyntagende til børnehusets formål.


Bestyrelsen godkender principper for privatinstitutionen, for eksempel pædagogiske
principper og principper for Årsplan, læreplaner, Åbningstider m.m.


Aftaler, der rækker ud over børnehusets daglige ledelse og drift, kræver
bestyrelsens tilslutning. Beslutninger vedrørende børnehusets formue kræver
tilslutning fra et flertal af bestyrelsen.


Alle beslutninger indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol.
Bestyrelsen fastlægger i øvrigt selv sin forretningsorden.


Bestyrelsen afholder konstituerende møde senest 14 dage efter den ordinære
generalforsamling.


§ 7. Børnehusets leder varetager under ansvar overfor bestyrelsen den daglige
pædagogiske ledelse og den daglige drift af pasningsordningen.


Øvrigt personale antages og afskediges af lederen efter forudgående accept af
bestyrelsen.


§ 8. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 1. april. Indkaldelsen til
generalforsamlingen sker ved annoncering i dagspressen og/ eller direkte til
forældrene senest 14 dage før generalforsamlingen.


Regnskab og budget fremlægges i børnehuset til gennemsyn for interesserede
senest 7 dage før generalforsamlingen.


Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 7 dage før afholdelsen.


Stemme berettiget er alle med forældremyndighed over børn optaget i eller på
venteliste til pasningsordningen. Også kaldet forældrekredsen.


Afgørelsen træffes ved almindelig flertalsbeslutning blandt de fremødte, med
undtagelse Af vedtægtsændringer, som kræver mindst 2/3 af de fremødtes
stemmer.


Vedtægtsændringer kræver tilslutning af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer.


Dagsorden skal indeholde:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
2. Bestyrelsens beretning om børnehusets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
4. Forslag til det kommende års budget.
5. Indkommende forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt


§ 9. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter, at mindst en
tredjedel af de stemmeberettigede forældre eller bestyrelsen, skriftlig begrundet
anmoder herom.


Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden.


§ 10. Ved institutionens ophør, skal børnehusets evt. formue, med tilslutning fra samtlige
bestyrelsesmedlemmer og med godkendelse fra Varde byråd, anvendes til et
tilsvarende socialt eller sundhedsmæssigt formål.